Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
21. únor 2022 · 3 minuty čtení

Jaké daně a poplatky jsem povinen jakožto majitel nemovitosti platit?

První daň, kterou byl majitel nemovitosti povinen až do nedávna odvádět, byla daň z nabytí nemovitosti, sazba činila 4% z ceny nemovitosti. Jednalo se o jednorázovou daň spojenou s koupí nemovitosti, přičemž příjmy plynuly do obecního rozpočtu dle místa polohy nemovitosti. Daň z nabytí byla zrušena zákonem č. 386/2020 Sb. v důsledku evidemie COVID - 19, což nabyvatelé nemovitostí dozajista ocenili. Tento krok přispěl k nárůstu prodejů nemovitostí, ale rovněž díky zvýšené poptávce i ke zvýšení cen nemovitostí.

Aktuálně lze očekávat další nárůst cen nemovitostí s ohledem na předpokládanou inflaci. Investice do nemovitostí spojená s jejich pronájmem je dozajista výbornou investicí. Jestliže se stanete dle katastru nemovitostí majitelem bytu, domu či pozemku, vzniká vám povinnost do konce ledna roku následujícího přiznat a pravidelně do konce května odvádět daň z nemovitých věcí. Výška daně se vypočítá z výměry nemovitosti, sazby dle využití pozemku a koeficientu dle cenové mapy. Při změně ve vlastnictví nemovitostí je potřeba podat do konce ledna v nadcházejícím roce aktualizované přiznání k dani z nemovitých věcí.

Pokud však ke změnám nedošlo, příslušné finanční úřady poplatníky obešlou za účelem úhrady již vyměřené daně vždy do 31. 5. daného roku. Jestliže se rozhodnete nemovitost pronajmout, pak mohou přijít další daňové povinnosti. Co se týče daně z přidané hodnoty (DPH) - přichází v úvahu pouze tehdy, pokud se jedná o pronájem mezi dvěma plátci DPH. Nájem nemovitých věci je obecně od DPH osvobozen (s výjimkou krátkodobého nájmu do 48 hodin a poskytnutí ubytovacích služeb).

Ať už v oblasti pronájmů podnikáte, nebo se jedná o vedlejší příjmy, rozhodně se nevyhnete výpočtu daně z příjmů. Jako nepodnikatel se řídíte § 9, jako podnikatel pak § 7 zák. o dani z příjmů. Daň lze snížit buď paušálně o 30%, nebo prokazatelnými daňově uznatelnými výdaji, což jsou zejména pojištění nemovitosti, daň z nemovitých věcí, náklady na vybavení, opravy a údržbu, úroky z hypotéky využité na pořízení nemovitosti, poplatky SVJ či náklady na dopravu při zařizování záležitostí spojených s pronájmem nemovitosti. Další finanční nároky vznikají z titulu poplatku z pobytu.

Tento místní poplatek se může lišit co do výše obec od obce, nahradil dříve vybírané poplatky z ubytovací kapacity a poplatky lázeňské a rekreační. Každá obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou pro pobyt osoby do 60 nocí poplatek z pobytu, a to do výše 50 Kč/osoba/noc. Poplatek z pobytu hradí sice daná osoba, nicméně povinnost poplatek vybrat a odvést obci je pronajímatel či ubytovatel. S poplatkovou povinností je spojena povinnost evidenční.

Pokud pronajímáme své nemovitosti osobám na 60 a méně nocí v obcích se stanoveným poplatkem z pobytu, jsme povinni vést evidenční knihu a v ní uvádět jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, výši poplatku či důvodech osvobození. Evidenční knihu je pronajímatel povinen uchovávat po dobu 6 let od posledního zápisu. Pobyty osob do 60 nocí nejsou předmětem evidence. Závěrem bychom ještě zmínili místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti.

Právní úprava se nachází v zákoně o místních poplatcích. Poplatníkem je osoba přihlášená v obci k pobytu/osoba fakticky bydlící, nebo vlastník bytu, domu či chaty, ve které neplatí takový poplatek žádná osoba. Počínaje rokem 2021 může být tento poplatek vyměřen i vlastníkům-právnickým osobám. Jako majitelé nemovitosti musíme dbát na úhradu tohoto místního poplatku, pokud je stanoven.

Není-li hrazen nájemníky, může obec vyzvat k úhradě majitele, a to i zpětně! V takovém případě nezbude než poplatek uhradit, nebo potřeba prokázat, že v nemovitosti někdo bydlel a nesplnil povinnost poplatek uhradit.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Jak se daní příjmy z pronájmu bytů
Aktuálně - Vládní omezení ubytovacích služeb se Flatio netýká
Flatio x NomadX