Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Creative Coliving - Double bed vintage caravan
2 osoby
1 ložnice
300 m2
Wi-Fi
Vybavený
od  17 306  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Dům k pronájmu - Sant Esteve de Palautordera

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Stay

About the accommodation
This comfy caravan located right outside the main house of this Stay includes a comfy double bed, a heater and little terrace with table and chairs as well as wifi to get your work done. The spacious and modern bathroom is located inside the house and shared with the other guests. They also provide towels and linen.

Good to know:
Minimum stay is 3 weeks

Property
This coliving for changemakers and knowmads is the first work-life balanced coliving just 45Km from Barcelona that attracts professionals looking for inspiration, meaningful change and work-life balance.

The shared areas include a fully equipped kitchen, a comfy living space, a modern bathroom, a great coworking space as well as a multipurpose room where they give workshops, courses or events. ⁣ They also have an orchard with delicious fruits!

Their concept? A hybrid of artistic residences, business incubators, creative labs, and a hub for entrepreneurs looking for escape into nature and a safe and happy place to work from. This is a house in nature to reframe your thinking: disconnect to reconnect.
Located in the Parc Natural del Montseny (UNESCO Biosphere Reserve), this Stay has been founded on the belief that working in a sustainable, rural and collaborative environment away from the pressures of everyday life in the city can restore and empower people personally and professionally.

More than just a space for coworking and coliving, they also propose mentoring on research, innovation, creation, production and promotion of creative proposals that have a social impact, in the sector of cultural and creative industries (ICC). Every week there are many social activities and adventures. The daily group lunch is a fantastic opportunity to exchange and you can even create your own workshops, events or activities!

They believe:
- The human experience is better when shared
- Connection to nature connects us to our deeper selves
- Sometimes we need to switch off to turn on
- Inspiration comes in unexpected places
- We are our most creative and productive when our lives are in balance and we are connected

Good to know:
- MINIMUM 3 WEEKS STAY - owner will only accept booking requests of at least 3 weeks.
- 4 spots available (2 in Tralak, the vintage caravan, and 2 in the room inside the house) for mid-term rental as part of their "in residence" program. There is also a creative community of 8 people who live their full time long term.

Work features
- Dedicated coworking space
- Printer / Scanner / Copy-machine
- Amazing WiFi (25-100 Mbps down)

Home features
- Vegetarian friendly
- Shared kitchen
- Vegan friendly
- Washing machine

Activities available onsite
- Yoga
- Meditation
- Voice and Movement
- Free bikes


Area

Activities in the area
- Hiking
- Climbing
- Horse riding
- Skiing (1,5h away)
- Sea sports (30 min away)

Flora and fauna
The accommodation is located in the Montseny Valley (UNESCO Biosphere Reserve) 45 km from Barcelona and Girona.

Montseny is a northern massif isolated from the Catalan pre-coastal cordillera. It includes an extraordinary diversity of flora and fauna as it is located in the transition zone between the Mediterranean and Atlantic regions, with very well conserved Cork Oak, Holm Oak, Beech, Chestnut, Pine and even Fir forests, giving way to vast grasslands in the highlands.

The numerous water courses are bordered by riparian forests of Aspen, Willow, Hazelnut and Ash trees. Among the fauna, together with other Mediterranean species, there are species that are characteristic of Central-European ecosystems, such as the Edible Door-mouse, the European Green Lizard or the Aesculapian Snake, and high mountain species such as the Pyrenean Brook Salamander and the European Common Frog. The entomological fauna is also very varied with a rich diversity of butterfly species.

Social ecosystem
The accommodation functions as a hub for entrepreneurs, other times as a creative laboratory, sometimes as an artist residence or as a business incubator. ⁣Hosts and their guests often organise workshops, courses and events.

If you're looking for digital nomads hubs, you will definitely find them in Barcelona, 60 km from the accommodation. It's a very popular destination for digital nomads being a home for over 300 coworking spaces and frequent meetups.

Barcelona and Girona are accessible in a 40 minute ride by the highway or 50 minutes by train.

Barcelona will welcome you with its history which is one of the oldest in Europe, buzzing nightlife, charming beaches and a wide variety of artistic treasures, the Romanesque churches and the greatest names in modern art and architecture such as Dali, Gaudi, Miro or Picasso to name a few.

In this stay, nature and the rolling green mountains are literally at the doorstep. Only a short walk from the local town, the guests and owners are often hosting or joining in wider community events and parties. There are plenty of nice coffee shops and bars nearby with many dietary options, including vegan, for you to enjoy alone or with your new friends.

You will find a dynamic, warm and welcoming community of professionals, explorers and life lovers. The owners of this accommodation have hosted a great variety of people: environmental workers, explorers, performance artists, graphic designers, illustrators, musicians, teachers, journalists, holistic therapists and more.

In this stay, all the services you need are within 5km range including Large supermarkets. The closest town, Santa Maria de Palautordera, is know for hosting the biggest number of artists in the region, giving it an incredible bohemian and welcoming vibe. Not your typical sleepy village.

In every direction there is incredible nature to explore including lakes, castles, mountain treks and enchanting forests. The host will be happy to give you all the recommendations needed for a great nature adventure.


Practical

How to get there
International Airport: Barcelona El-Prat (BCN)

From the airport to the accommodation:
- by train: direct train R2N to Palautordera (around 1:25h), then there is a shuttle bus from Palautordera do St. Esteve de Palautordera where you get off. The hosts can also pick you up from the train station
- by car: 1h

Property guidelines
1. Silent from 11 pm unless special event is going on
2. Shared meal Monday to Friday.
3. Monday meeting as a community check-up.

Zůstaňte na

O ubytování
Tento pohodlný karavan umístěný přímo u hlavního domu tohoto pobytu zahrnuje pohodlnou manželskou postel, topení a malou terasu se stolem a židlemi, stejně jako wifi, abyste mohli pracovat. Prostorná a moderní koupelna se nachází uvnitř domu a je společná s ostatními hosty. K dispozici jsou také ručníky a ložní prádlo.

Dobré vědět:
Minimální délka pobytu je 3 týdny

Objekt
Tento coliving pro tvůrce změn a knowmady je prvním colivingem s vyváženým pracovním a soukromým životem, který se nachází pouhých 45 km od Barcelony a přitahuje profesionály hledající inspiraci, smysluplnou změnu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Sdílené prostory zahrnují plně vybavenou kuchyň, pohodlný obývací prostor, moderní koupelnu, velký coworkingový prostor a také víceúčelovou místnost, kde se pořádají workshopy, kurzy nebo akce. mají také ovocný sad s výborným ovocem!

Jejich koncept? Hybrid umělecké rezidence, podnikatelského inkubátoru, kreativní laboratoře a centra pro podnikatele, kteří hledají únik do přírody a bezpečné a spokojené místo pro práci. Jedná se o dům v přírodě, který vám umožní přeformulovat své myšlení: odpojte se, abyste se znovu spojili.
Tento pobyt, který se nachází v přírodním parku Parc Natural del Montseny (biosférická rezervace UNESCO), byl založen na základě přesvědčení, že práce v udržitelném, venkovském a spolupracujícím prostředí daleko od tlaku každodenního života ve městě může lidi obnovit a posílit po osobní i profesní stránce.

Nejde jen o prostor pro coworking a coliving, ale také o mentoring v oblasti výzkumu, inovací, tvorby, produkce a propagace kreativních návrhů, které mají sociální dopad, v sektoru kulturních a kreativních odvětví (ICC). Každý týden se zde koná mnoho společenských aktivit a dobrodružství. Každodenní skupinový oběd je skvělou příležitostí k výměně zkušeností a můžete si dokonce vytvořit vlastní workshopy, akce nebo aktivity!

Věří:
- Lidská zkušenost je lepší, když je sdílená
- Spojení s přírodou nás spojuje s naším hlubším já
- Někdy potřebujeme vypnout, abychom se mohli zapnout
- Inspirace přichází na nečekaných místech
- Jsme nejkreativnější a nejproduktivnější, když je náš život v rovnováze a jsme propojeni

Dobré vědět:
- Minimální délka pobytu je 3 týdny - majitel přijímá pouze žádosti o rezervaci na dobu nejméně 3 týdnů.
- k dispozici jsou 4 místa (2 v Tralaku, historickém karavanu, a 2 v pokoji uvnitř domu) pro střednědobý pronájem v rámci jejich programu "in residence". K dispozici je také tvůrčí komunita 8 lidí, kteří žijí svůj plný úvazek dlouhodobě.

Pracovní funkce
- Vyhrazený prostor pro coworking
- Tiskárna / skener / kopírka
- Úžasná WiFi (25-100 Mb/s směrem dolů)

Domácí funkce
- Vhodné pro vegetariány
- Společná kuchyně
- Vegan friendly
- Pračka

Aktivity na místě
- Jóga
- Meditace
- Hlas a pohyb
- Kola zdarma


Oblast

Aktivity v okolí
- Pěší turistika
- Horolezectví
- Jízda na koni
- Lyžování (1,5 hodiny jízdy)
- Mořské sporty (30 min od hotelu)

Flóra a fauna
Ubytování se nachází v údolí Montseny (biosférická rezervace UNESCO) 45 km od Barcelony a Girony.

Montseny je severní masiv izolovaný od katalánského předhůří. Zahrnuje mimořádnou rozmanitost flóry a fauny, protože se nachází v přechodové zóně mezi středomořskou a atlantickou oblastí, s velmi dobře zachovalými korkovými duby, duby zimostrázovými, bukovými, kaštanovými, borovicovými a dokonce i jedlovými lesy, které na náhorní plošině ustupují rozsáhlým travnatým plochám.

Četné vodní toky lemují lužní lesy s osikami, vrbami, lískami a jasany. Mezi faunou se spolu s dalšími středomořskými druhy vyskytují druhy charakteristické pro středoevropské ekosystémy, jako je myš jedlá, ještěrka zelená nebo užovka hladká, a vysokohorské druhy, jako je salamandra potoční a žába obecná. Velmi pestrá je také entomologická fauna s bohatou rozmanitostí druhů motýlů.

Sociální ekosystém
Ubytování funguje jako centrum pro podnikatele, jindy jako kreativní laboratoř, někdy jako umělecká rezidence nebo podnikatelský inkubátor. hostitelé a jejich hosté často pořádají workshopy, kurzy a akce.

Pokud hledáte centra digitálních nomádů, určitě je najdete v Barceloně, 60 km od ubytování. Je to velmi oblíbená destinace digitálních nomádů, protože je domovem více než 300 coworkingů a častých meetupů.

Do Barcelony a Girony se dostanete za 40 minut jízdy po dálnici nebo za 50 minut vlakem.

Barcelona vás přivítá svou historií, která patří k nejstarším v Evropě, bujarým nočním životem, okouzlujícími plážemi a širokou škálou uměleckých pokladů, románskými kostely a největšími jmény moderního umění a architektury, jako jsou například Dalí, Gaudí, Miro nebo Picasso.

Příroda a zelené hory jsou při tomto pobytu doslova na dosah ruky. Jen kousek od místního města hosté a majitelé často pořádají nebo se zapojují do širších komunitních akcí a večírků. V okolí je spousta příjemných kaváren a barů s mnoha možnostmi stravování, včetně veganského, které si můžete vychutnat sami nebo s novými přáteli.

Najdete zde dynamickou, vřelou a přívětivou komunitu profesionálů, objevitelů a milovníků života. Majitelé tohoto ubytování hostili velkou škálu lidí: pracovníky v oblasti životního prostředí, průzkumníky, performery, grafiky, ilustrátory, hudebníky, učitele, novináře, holistické terapeuty a další.

Při tomto pobytu jsou všechny potřebné služby v dosahu 5 km včetně velkých supermarketů. Nejbližší město Santa Maria de Palautordera je známé tím, že hostí největší počet umělců v regionu, což mu dodává neuvěřitelnou bohémskou a přívětivou atmosféru. Není to typická ospalá vesnice.

V každém směru se nachází neuvěřitelná příroda k prozkoumání včetně jezer, hradů, horských túr a okouzlujících lesů. Hostitel vám rád poskytne veškerá doporučení potřebná pro skvělé přírodní dobrodružství.


Praktické

Jak se tam dostat
Mezinárodní letiště: Barcelona El-Prat (BCN)

Z letiště do ubytování:
- esteve de Palautordera, kde vystoupíte. Hostitelé vás mohou vyzvednout také na vlakovém nádraží
- autem: 1 hodina

Pokyny k ubytování
1. Ticho od 23 hodin, pokud se nekoná zvláštní akce
2. Společné stravování od pondělí do pátku.
3. Pondělní setkání jako kontrola komunity.

Zobrazit více
Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

N/A Mbps

Nahrávání

N/A Mbps

Pronajímatel zatím nevyplnil rychlost internetového připojení. Požádejte o tuto informaci.

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Shower icon
Ložnice
40 m2
Neprůchozí
Ukázat vybavení
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
17 306 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
30 dní
Max. délka pronájmu
90 dní
Dostupné od
01.10.2023
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
O majiteli
Kalart C.
Na Flatio od července 2022
Entrepreneur Mentor - Social Impact Traveller Trendhunter

I quit my corporate life when I was 25. Lived in India for a year. Traveled to more than 30 countries, being entrepreneur, volunteer, employee, friend, couchsurfer, and more... backpacking and with motorbike. Start up a holistic retreat in Canary Islands and other 6 companies in the last 10 years. Now set up a coliving in order to keep travelling through people and share a community lifestyle. I love inspirational stories and become rich by learning from each other.
Více o majiteli
Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Pokračovat