Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Coworking & Coliving Italian house - Single room 1
1 osoba
Wi-Fi
Vybavený
od  3 803  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Pokoj k pronájmu

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Stay

About the accommodation
Compact 9m2 single room with a modern style. The room is furnished with a cute drawer, a night table and a hanger for your clothes. Bathroom is shared with other guests.

Up to 1 person

Good to know:
- Weekly cleaning is included
- Washing machine available
- A bike to rent for free is included

Property
This local coliving and coworking in the heart of Italy was born with one idea in mind: creating an inclusive place that gathers local people and social innovators from all over the world to live together sharing skills and visions. Blend your working hours with city tours and workshops offered by locals, all within the magical historical neighbourhood of Matera, the South Italian Unesco Heritage city.

The very spacious house is divided into four levels which total to 220m2, equipped with all the facilities and tools you need. Not only does it have a special open space for coworking, it also includes two meeting rooms, private offices, a skype room, and even a dedicated space for children to play. And if you are an outdoor enthusiast, you will like the garden from where you can work or meet with your newly met friends, just under the beautiful tree!

The shared spaces also include a completely furnished and colourful kitchen, which has a big table to enjoy your meals with other guests. Occasionally, the hosts will organize pasta making workshops here. Are you eager to learn how to make the famous Italian orecchiette and much more? This is for you!

The hosts of this stay also support and encourage you to take part in community activities and a special school of Matera, made by a group of locals of all ages who will share with you their knowledge about the most diverse topics. And if you feel like exploring the surroundings, the countryside around the town is a great destination for fun and stress-relieving activities like trekking, biking, horse riding and more.

Good to know
- Beamer, moving white-boards and printer are available on site
- The house has an A/C system
- Full respect of covid19 safety rules

Work features
- Amazing WiFi (25-100 Mbps down)
- Printer / Scanner / Copy-machine
- Dedicated coworking space

Home features
- Shared kitchen
- Washing machine
- Children friendly
- A/C

Activities available onsite
- Workshops
- Cooking Classes
- Special community events (ask the owner about current schedule)
- Possibility to participate in an incubation path to develop a prototype of your business idea


Area

Activities in the area
- Hiking
- Mountain bike
- City tours
- Workshops
- Attend talks with locals
- beach (30min away by car)

Flora and fauna
Three evergreen plant species dominate most of the landscape of Italy: holly, pine and cork oak. Even though the Italian peninsula has been inhabited by humans for a long time resulting in many changes throughout the centuries, Italy has preserved its appeal for visitors and sparkles with olive groves, vineyards and natural parks.
The region of Basilicata includes about 2,350 flora species, a considerable amount compared to the small area of ​​the region. The most important aspect, however, is the high number of endemics: even 168 species equal to 6.5% of the regional flora, among the highest values ​​in Italy.

The accommodation is located near the San Giuliano Nature Reserve which can be recognized for the presence of birds, especially during wintering and migrations. In fact, there are around 180 species of birds, many of which are classified as rare. Among the aquatic species there are gray herons, egrets, grebes, coots. In winter the greater white heron, the cormorant, the moriglione, the whistler, the wild goose and the rare moretta tabaccata appear. Other animals present in the region of Basilicata are for example otters, foxes, weasels and wild boar. The biggest predator is the wolf.

Social ecosystem
The accommodation is located in Southern Italy, in the Basilicata region and in the historical neighbourhood of Matera, one of the most unique and spectacular places to visit in Italy. It has appeared in such films as “The Passion of the Christ” (2004), “Ben-Hur” (2016) and “Mary Magdalene” (2018). In 2013 it became a UNESCO World Heritage Site and in 2019 it was awarded the title of the year’s European Capital of Culture. Matera is also well known for its caves, which are now often transformed into hotels or restaurants. Natural caves in the tufa limestone, exposed as the Gravina cut its gorge, attracted the first inhabitants perhaps 7000 years ago. The most famous part of Matera is the “Sassi” district, a maze of historic cave dwellings and churches etched into the tufo rock surrounded by beautiful valleys.

Moreover, the stay is only 30 minutes (by car) from the seaside, the beautiful beaches of jonic coast, and from Gravina di Puglia. 15 minutes (by car or train) from Altamura. 1 hour (by car) from Valle d’Itria and from Parco delle Dolomiti Lucane where you can experience the Angel Flight.

The partnership between this stay and the nearby “Scuola dei Saperi” (School of know-how) will enable you to interact with the locals, who will share their knowledge with you during workshops and talks.


Practical

How to get there
By plane: the closest airport is Bari Karol Wojtyla Airport (BRI)
From the airport there's around 50 minutes drive to the accommodation.
There are bus and train connections from the Bari Airport to the city of Matera.

By train: Matera Villa Longo is the closest station, just 7 minutes walk from the house.

By bus: from the airport, there is a direct Flixbus to Matera and you will need to do just about a 5 minutes walk to then get to the stay.

Property guidelines
1. Check in time:
2. Check out time:

Zůstaňte na

O ubytování
Kompaktní jednolůžkový pokoj o rozloze 9 m2 v moderním stylu. Pokoj je vybaven roztomilou zásuvkou, nočním stolkem a věšákem na oblečení. Koupelna je společná s ostatními hosty.

Až pro 1 osobu

Dobré vědět:
- V ceně je zahrnut týdenní úklid
- K dispozici je pračka
- Kolo k zapůjčení zdarma je v ceně

Objekt
Tento místní coliving a coworking v srdci Itálie se zrodil s jedinou myšlenkou: vytvořit inkluzivní místo, které sdružuje místní lidi a sociální inovátory z celého světa, aby společně žili a sdíleli své dovednosti a vize. Prolněte svou pracovní dobu s prohlídkami města a workshopy nabízenými místními obyvateli, a to vše v kouzelné historické čtvrti Matery, jihoitalského města zapsaného na seznamu UNESCO.

Velmi prostorný dům je rozdělen do čtyř úrovní, které mají dohromady 220 m2, a je vybaven veškerým potřebným zařízením a nástroji. Má nejen speciální otevřený prostor pro coworking, ale také dvě zasedací místnosti, soukromé kanceláře, skype místnost, a dokonce i vyhrazený prostor pro hraní dětí. A pokud jste milovníci venkovního prostředí, jistě se vám zalíbí zahrada, odkud můžete pracovat nebo se setkávat s nově poznanými přáteli, a to přímo pod krásným stromem!

Ke sdíleným prostorám patří také kompletně zařízená a barevná kuchyň s velkým stolem, kde si můžete vychutnat jídlo s ostatními hosty. Příležitostně zde hostitelé pořádají workshopy výroby těstovin. Toužíte se naučit připravovat slavné italské orecchiette a mnoho dalšího? Pak je to právě pro vás!

Hostitelé tohoto pobytu vás také podporují a povzbuzují k účasti na komunitních aktivitách a speciální škole Matera, kterou tvoří skupina místních obyvatel všech věkových kategorií, kteří se s vámi podělí o své znalosti o nejrůznějších tématech. A pokud budete mít chuť prozkoumat okolí, krajina v okolí města je skvělým cílem pro zábavné a stres uvolňující aktivity, jako je trekking, cyklistika, jízda na koni a další.

Dobré vědět
- Na místě je k dispozici řezačka, pohyblivé bílé tabule a tiskárna
- V domě je klimatizace
- Plné dodržování bezpečnostních pravidel covid19

Pracovní vlastnosti
- Úžasná WiFi (25-100 Mb/s směrem dolů)
- Tiskárna / skener / kopírka
- Vyhrazený prostor pro coworking

Domácí funkce
- Společná kuchyňka
- Pračka
- Vhodné pro děti
- KLIMATIZACE

Aktivity na místě
- Dílny
- Kurzy vaření
- Speciální komunitní akce (zeptejte se majitele na aktuální program)
- Možnost zúčastnit se inkubační cesty k vývoji prototypu vašeho podnikatelského nápadu


Oblast

Aktivity v oblasti
- Pěší turistika
- Horské kolo
- Prohlídky města
- Workshopy
- Účast na besedách s místními obyvateli
- pláž (30 minut jízdy autem)

Flóra a fauna
Většině italské krajiny dominují tři stálezelené druhy rostlin: cesmína, borovice a korkový dub. Přestože byl italský poloostrov osídlen lidmi po dlouhou dobu, což vedlo v průběhu staletí k mnoha změnám, Itálie si zachovala svou přitažlivost pro návštěvníky a září olivovými háji, vinicemi a přírodními parky.
V regionu Basilicata se vyskytuje přibližně 2 350 rostlinných druhů, což je vzhledem k malé rozloze regionu značné množství. Nejdůležitějším aspektem je však vysoký počet endemitů: dokonce 168 druhů, což se rovná 6,5 % regionální flóry, což je jedna z nejvyšších hodnot v Itálii.

Ubytování se nachází v blízkosti přírodní rezervace San Giuliano, kterou lze poznat díky výskytu ptáků, zejména během zimování a migrací. Ve skutečnosti se zde vyskytuje přibližně 180 druhů ptáků, z nichž mnohé jsou klasifikovány jako vzácné. Z vodních druhů se zde vyskytují volavky šedé, volavky popelavé, potápky, lysky. V zimě se objevuje volavka bílá, kormorán, moriglione, hvízdák, divoká husa a vzácný moretta tabaccata. Z dalších zvířat se v oblasti Basilicata vyskytují například vydry, lišky, lasičky a divoká prasata. Největším predátorem je vlk.

Sociální ekosystém
Ubytování se nachází v jižní Itálii, v regionu Basilicata a v historické čtvrti Matera, která je jedním z nejunikátnějších a nejpozoruhodnějších míst v Itálii. Objevilo se například ve filmech Umučení Krista (2004), Ben-Hur (2016) a Máří Magdaléna (2018). V roce 2013 se stal památkou světového dědictví UNESCO a v roce 2019 mu byl udělen titul Evropské hlavní město kultury roku. Matera je známá také svými jeskyněmi, které jsou dnes často přeměněny na hotely nebo restaurace. Přírodní jeskyně v tufovém vápenci, které se obnažily, když si řeka Gravina prořízla svou soutěsku, přilákaly první obyvatele snad už před 7000 lety. Nejznámější částí Matery je čtvrť "Sassi", labyrint historických jeskynních obydlí a kostelů vytesaných do tufové skály, obklopený krásnými údolími.

Kromě toho se pobyt nachází pouhých 30 minut (autem) od pobřeží, krásných pláží jonského pobřeží a od Gravina di Puglia. 15 minut (autem nebo vlakem) od Altamury. za 1 hodinu (autem) od údolí Valle d'Itria a od parku Dolomiti Lucane, kde můžete zažít Andělský let.

Partnerství mezi tímto pobytem a nedalekou "Scuola dei Saperi" (Škola know-how) vám umožní kontakt s místními obyvateli, kteří se s vámi podělí o své znalosti během workshopů a přednášek.


Praktické

Jak se tam dostat
Letadlem: nejbližší letiště je letiště Karola Wojtyly v Bari (BRI)
Z letiště je to k ubytování asi 50 minut jízdy.
Z letiště Bari jezdí do města Matera autobusové a vlakové spoje.

Vlakem: Z nejbližšího nádraží Matera Villa Longo je to do penzionu pouhých 7 minut chůze.

Autobusem: z letiště jezdí do Matery přímý autobus společnosti Flixbus a k pobytu pak stačí asi 5 minut chůze.

Pokyny pro ubytování
1. Čas příjezdu:
2. Čas odjezdu:

Zobrazit více
Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

N/A Mbps

Nahrávání

N/A Mbps

Pronajímatel zatím nevyplnil rychlost internetového připojení. Požádejte o tuto informaci.

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
3 803 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
14 dní
Max. délka pronájmu
neomezeně
Dostupné od
27.09.2023
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
Vhodné pro rodiny s dětmi
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
O majiteli
Andrea P.
Na Flatio od července 2022
Architect, urban/rural designer and serial enterpreneur

Architect, Codesigner and Social Entrepreneur. Andrea is the cofounder of this social enterprise.
Born in Biella (northern Italy) - graduated at the Politecnico di Milano, he studied in Australia and Chile. He is based now in Matera (southern Italy) as a ‘stranger’ to the region, his fresh approach was pivotal to respond the needs of places and people living in Basilicata. Observe, listen, imagine and prototype are the keys to his effective problem solving method.
After working for prestigious Architecture Studios nationally and internationally, Andrea was local Responsible for Impact Hub involving people in order to create positive changes and now design spaces for change, generating and activating communities.
As Social Entrepreneur, he created multiple entreprises including Netural Coop and Matera design Weekend. He was project manager of Mammamiaaa, official project of Matera - European Capital of Culture 2019.
He has lectured in many events and he was the Keynote Speaker for the UNESCO City of Design Meeting 2020 about social design on “The relational age – Design to connect things, people and places.” He researches and writes on issues of living, co-design, social innovation, community building, co-creation, urban and rural village regeneration.
Více o majiteli
Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Pokračovat