Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Sunny Coliving Villa with jacuzzi - Twin Room 1
2 osoby
Wi-Fi
Vybavený
od  20 738  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Pokoj k pronájmu - Santa Cruz de Tenerife

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Stay

About the accommodation
This Twin Room, located in the annex of the main house, offers a quiet space to sleep, with two single beds, large built-in wardrobes and a bathroom, shared with one other room, complete with a bath.

Includes:
Free surf class (for monthly bookings) each, a free yoga class, free 24 hour access to the coworking for ONE person, 10% off excursions, multiple meetups per week, prioritization for meetups, private Whatsapp groups and much more!

Up to 2 people

Property
This spacious five bedroom coliving villa offers a tailored stay and a thriving community for digital nomads and remote workers in the sunny South of Tenerife.

The shared spaces include a fully equipped kitchen, a lounge area as well as a full size dining table on the covered terrace. There is air conditioning throughout the villa and it also offers outside spaces to relax with a lovely private terrace and a 6-seater jacuzzi.. Located in a fantastic complex, you’re less than 100 meters away from 2 beautiful community pools and a restaurant.

This coliving is all about community. The owners have a network of stays for remote workers, partner with coworking offices and organize many activities. They cater to all of remote workers’ needs, from surf and yoga classes, to exclusive discounts on an array of excursions and activities, free meet ups, talks and workshops and everything in between!

The team of this stay is built upon ensuring that guests experience everything the island has to offer, in addition to nurturing the growing digital nomad community on the island by making sure all of the Coliving and Coworking aspects are met. This is more than just a Coliving and Coworking solution for Digital Nomads in the South of Tenerife. If you’re looking for a change of scenery and the chance to work and live on an island known for its “eternal spring” year-round climate, then this is the place for you. This is a Community for like-minded people, where friends are made and experiences are had. And of course, work is done. (That is, when you’re not eating paella or surfing.)

Work features
- Amazing WiFi (25-100 Mbps down)
- Dedicated coworking space

Home features
- Shared kitchen
- A/C
- Washing machine
- Swimming pool
- Vegetarian friendly
- Vegan friendly

Activities available onsite
- Yoga
- Meditation sessions
- BBQ's & tapas nights
- Arepa workshops
- Workshops and masterminds


Area

Activities in the area
- Hiking
- Surfing
- Golfing
- Segway rental
- Biking
- Horseback riding
- Diving
- Boats to hire
- Jet skiing

Flora and fauna
Tenerife is a home to a surprising ecological diversity and that’s because of it’s topography which makes the vegetation change radically in areas that are barely a few hundred metres apart. This is because of the difference in altitude and the microclimates the relief creates, giving rise to six different ecosystems. Therefore, you will find magnificent specimens of tabaibas and Canary Island spurge on the coast resembling an exotic desert with an arid climate, whilst the vegetation in the highlands is more typically Mediterranean: shrubs, thermophilic forests and vast expanses of pine trees. You will find yourself walking through junipers, olive bushes, palm trees and even the odd dragon tree, one of the Canary Islands' great symbols.

The group of mammals is represented by 13 species, mostly introduced by man. The arrival of the aborigines around 2,500 years ago brought sheep, goats, dogs and pigs into the archipelago. They adapted so well that in the Canary Islands there are autochthonous breeds of these animals. The rabbit, the rats, the shrew and the Moorish hedgehog were also introduced. As for the reptiles, in Tenerife it is possible to find many and worthy of observing them carefully, because some are not found anywhere else. There are five species on the island, of which the spotted lizard is endemic to Tenerife.

Tenerife is also one of the only places in Europe that is a shelter for marine turtles. Out of 7 species of marine turtles that exist in the world, we can find 6 of them in the Canary islands. There are also 6 species of dolphins in the Canary Islands. These friendly and curious animals very often swim close to the boats and feel totally not shy to demonstrate how gracious they are jumping out of the water.

Some birds like herons or ducks, pass through the island looking for good weather on their migratory trips. Others, such as the turquoise pigeon, the rabiche and the blue finch are unique species on the planet that live permanently in the Canary Islands. On the coast, the gray shearwater or the osprey also delight fans of bird watching, an activity regulated by the granting of permits in certain areas.

Social ecosystem
The accommodation is located in Costa San Miguel. It is a diverse location that has: water activities, golf courses, scenic hikes, multiple bars, and restaurants with nightly entertainment and shops. Everything you need is all in one place, making it easier to use your lunch break as an opportunity to explore while staying close by. It’s possible to go for a quick snorkel or scuba dive and discover coves and natural pools or for a bite to eat at a restaurant overlooking the marina, all before heading back to work.

The picturesque neighborhood of the province of Santa Cruz de Tenerife is marked by, for example, the town of El Guincho. The traditional cottages make their way through lush native plant life against the backdrop of the vast Atlantic Ocean. One of the highlights is also El Guincho Lookout, where you can appreciate a panoramic view of the entire municipality.

A good example of the real Tenerife is a nearby cosy village called Los Abrigos filled with colourful fishing boats bob on the waters of a charming little harbour. A far cry from the neon lights and party atmosphere’s of major tourist hang outs it is a hidden gem of the island.


Practical

How to get there
The closest international airport: Tenerife South Airport (TFS)

To get to the accommodation from the airport:
By taxi (10-12€)
By bus: around 35 min (including walking to and from the bus stops)

Property guidelines
1. Check-in time: 15:00
2. Check-out time: 10:00

Zůstaňte na

O ubytování
Tento dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi, který se nachází v přístavbě hlavního domu, nabízí klidné místo na spaní se dvěma oddělenými postelemi, velkými vestavěnými skříněmi a koupelnou, sdílenou s jedním dalším pokojem, vybavenou vanou.

Zahrnuje:
Každý má zdarma lekci surfování (při měsíční rezervaci), lekci jógy zdarma, 24hodinový přístup do coworkingu pro JEDNU osobu zdarma, 10% slevu na výlety, více setkání týdně, stanovení priorit pro setkání, soukromé skupiny na Whatsapp a mnoho dalšího!

Až pro 2 osoby

Vlastnictví
Tato prostorná colivingová vila s pěti ložnicemi nabízí pobyt na míru a prosperující komunitu pro digitální nomády a pracovníky na dálku na slunném jihu Tenerife.

Společné prostory zahrnují plně vybavenou kuchyň, obývací prostor i jídelní stůl plné velikosti na kryté terase. V celé vile je klimatizace a nabízí také venkovní prostory k odpočinku s krásnou soukromou terasou a vířivkou pro 6 osob.. Nachází se ve fantastickém komplexu, jste méně než 100 metrů od 2 krásných komunitních bazénů a restaurace.

Toto coliving je především o komunitě. Majitelé mají síť pobytů pro pracovníky na dálku, spolupracují s coworkingovými kancelářemi a organizují mnoho aktivit. Vycházejí vstříc všem potřebám pracovníků na dálku, od kurzů surfování a jógy až po exkluzivní slevy na řadu výletů a aktivit, bezplatná setkání, rozhovory a workshopy a vše mezi tím!

Tým tohoto pobytu si zakládá na tom, aby hosté zažili vše, co ostrov nabízí, a navíc pečuje o rostoucí komunitu digitálních nomádů na ostrově tím, že zajišťuje splnění všech aspektů Colivingu a Coworkingu. Jedná se o více než jen řešení Coliving a Coworking pro digitální nomády na jihu Tenerife. Pokud hledáte změnu prostředí a možnost pracovat a žít na ostrově známém svým celoročním klimatem "věčného jara", pak je toto místo pro vás. Jedná se o komunitu pro podobně smýšlející lidi, kde se navazují přátelství a získávají zážitky. A samozřejmě se tu pracuje. (Tedy pokud zrovna nejíte paellu nebo nesurfujete.)

Pracovní funkce
- Úžasná Wi-Fi (25-100 Mb/s směrem dolů)
- Vyhrazený coworkingový prostor

Domácí funkce
- Společná kuchyňka
- KLIMATIZACE
- Pračka
- Bazén
- Vegetariánský přátelský
- Vegan friendly

Aktivity na místě
- Jóga
- Meditační sezení
- Grilování a večery s tapas
- Workshopy Arepa
- Workshopy a masterminds


Oblast

Aktivity v oblasti
- Pěší turistika
- Surfování
- Golf
- Půjčovna Segway
- Jízda na kole
- Jízda na koni
- Potápění
- Pronájem lodí
- Jízda na vodních skútrech

Flóra a fauna
Tenerife je domovem překvapivé ekologické rozmanitosti, a to díky své topografii, která způsobuje, že se vegetace radikálně mění v oblastech, které jsou od sebe vzdáleny sotva několik set metrů. Důvodem jsou rozdíly v nadmořské výšce a mikroklima, které reliéf vytváří, což vede ke vzniku šesti různých ekosystémů. Na pobřeží proto najdete nádherné exempláře tabajby a ostrožky kanárské, které připomínají exotickou poušť s vyprahlým klimatem, zatímco vegetace ve vrchovinách je typičtější středomořská: keře, teplomilné lesy a rozsáhlé plochy borovic. Procházíte se mezi jalovci, olivovníky, palmami a dokonce i mezi dračími stromy, které jsou jedním z velkých symbolů Kanárských ostrovů.

Skupina savců je zastoupena 13 druhy, většinou zavlečenými člověkem. Příchod domorodců zhruba před 2 500 lety přinesl na souostroví ovce, kozy, psy a prasata. Přizpůsobili se tak dobře, že na Kanárských ostrovech žijí autochtonní plemena těchto zvířat. Zavlečeni byli také králíci, krysy, chřestýši a ježek maurský. Co se týče plazů, na Tenerife jich lze najít mnoho a stojí za to je pečlivě pozorovat, protože někteří se nikde jinde nevyskytují. Na ostrově žije pět druhů, z nichž ještěrka skvrnitá je endemitem Tenerife.

Tenerife je také jedním z mála míst v Evropě, které je útočištěm mořských želv. Ze 7 druhů mořských želv, které se vyskytují na světě, jich 6 najdeme právě na Kanárských ostrovech. Na Kanárských ostrovech žije také 6 druhů delfínů. Tato přátelská a zvědavá zvířata velmi často plavou v blízkosti lodí a vůbec se nestydí předvést, jak ladně vyskakují z vody.

Někteří ptáci, jako volavky nebo kachny, prolétají ostrovem a hledají dobré počasí na svých migračních cestách. Jiní, jako například holub tyrkysový, rabika a modrá pěnkava, jsou jedinečnými druhy na planetě, které na Kanárských ostrovech žijí trvale. Na pobřeží potěší příznivce pozorování ptáků také šedý střihavka nebo orel mořský, což je činnost regulovaná udělováním povolení v určitých oblastech.

Sociální ekosystém
Ubytování se nachází v Costa San Miguel. Jedná se o rozmanitou lokalitu, která nabízí: vodní aktivity, golfová hřiště, malebné výlety, několik barů a restaurací s noční zábavou a obchody. Vše, co potřebujete, je na jednom místě, což usnadňuje využití polední pauzy jako příležitosti k poznávání a zároveň pobytu v blízkosti. Je možné vyrazit na rychlé šnorchlování nebo potápění a objevovat zátoky a přírodní jezírka nebo na jídlo do restaurace s výhledem na přístav, a to vše před návratem do práce.

V malebném okolí provincie Santa Cruz de Tenerife se nachází například městečko El Guincho. Tradiční domky si razí cestu bujnou původní vegetací na pozadí rozlehlého Atlantického oceánu. Jedním z vrcholů je také vyhlídka El Guincho, kde můžete ocenit panoramatický výhled na celou obec.

Dobrým příkladem pravého Tenerife je nedaleká útulná vesnička Los Abrigos plná barevných rybářských loděk pohupujících se na vodách půvabného malého přístavu. Je daleko od neonových světel a atmosféry večírků v hlavních turistických centrech a je skrytým klenotem ostrova.


Praktické

Jak se tam dostat
Nejbližší mezinárodní letiště: Letiště Tenerife South (TFS)

Jak se dostat do ubytování z letiště:
Taxíkem (10-12 €)
Autobusem: cca 35 minut (včetně chůze na zastávky a zpět)

Pokyny pro ubytování
1. Čas příjezdu: 15:00
2. Čas odjezdu: 10:00

Zobrazit více
Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

N/A Mbps

Nahrávání

N/A Mbps

Pronajímatel zatím nevyplnil rychlost internetového připojení. Požádejte o tuto informaci.

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
20 738 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
14 dní
Max. délka pronájmu
neomezeně
Dostupné od
02.10.2023
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
O majiteli
.
Na Flatio od července 2022
Founder of Amarilla

The heart of the project is an eclectic team that all share the same infatuation for Tenerife and the Canary Islands; who strive to make sure everyone who visits ends up feeling the same way. This Stay was set up by siblings, Marina and Jonathan, who grew up in the South of Tenerife. Having parents from different cultures allowed us to experience both the Canarian culture of our father and Irish culture from our mother- along with the array of nationalities and communities spread throughout the Canary Islands. After graduating from High School, we both, at separate times, left the island to study and work abroad. Between us, we have lived in: Spain, Ireland, Germany, Ethiopia, Hong Kong, Jordan, France, the USA, and Bali. However, we both found ourselves being drawn back to the place where we grew up. We would invite friends to visit our home and when showing off the island, we felt an immense sense of pride and adoration for the place. This has now transformed into greeting people from all over the world to this beautiful island and showing them everything Tenerife has to offer.
Více o majiteli
Chcete se na něco zeptat?
Není vám něco jasné nebo potřebujete více informací? Pošlete dotaz majiteli.

obvykle na zprávy odpovídá během pár minut .

Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Další nabídky, které by se vám mohly líbit
od  18 657  / 30 dní
od  622  / den
Včetně všech služeb
od  21 212  / 30 dní
od  707  / den
Včetně všech služeb
Pokračovat